- querzion - the way of nevyn

Senaste inläggen

Av Slisk Lindqvist - 22 juli 2016 13:03

Vi kommunicerar via mer än rösten, känsla kommer från hjärtat, känner du det här talet?

Känner du passionen och känslan av empati i hans röst?Om inte så skulle jag säga att du lider utav Trauma, PTSD, eller rättare sagt, du är deprimerad.

I en depression så stänger liksom kroppen ner olika funtioner när det gör för ont, mitt hjärta gjorde ont,

för 7 år sedan försvann en del utav mig som jag längtade efter titt som tätt, jag menar på att när man tänker på någon så är det i symbios, båda tänker på varandra samtidigt, precis så som när du är ute och går på stan och helt plötsligt får för dig att titta på någon som samtidigt tittar på dig. Det är väldigt viktigt att man börjar förstå hur vi människor fungerar.

Vi har överlåtit känsla och förståelse, till andra, istället för att ta tag i det själva, det går inte att låsa eller slänga bort något, tids nog så kommer det tillbaka.
_______________________________________________________________________________________________________

Ingris by gurgle

We communicate through more than his voice, feeling comes from the heart, you know this number?

Do you know the passion and the feeling of empathy in his voice?

VIDEO ^

If not, I would say that you are suffering out of Trauma, PTSD, or rather, you're depressed.

In a depression, as well as closes the body down the functionality of a variety when it hurts too much, my heart hurt,

7 years ago lost a part out of me as I longed very often, I mean that when you think of someone as it is in symbiosis, both thinking of each other at the same time, just as when you are walking around town and all of a sudden get you to look at someone while looking at you. It is very important that you begin to understand how we work.

We have transferred the feeling and understanding to others, instead of taking hold of it themselves, it is not possible to lock or throw something away, soon enough it will return.

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - 22 juli 2016 11:19

7 år i ett helvete var nog min psykos, att inte kunna se något ljus, saken är nog den att jag gick ur min, för såhär var jag innan jag var i min "depression/psykos", till och från under alla de år som jag har mått riktigt dåligt så har jag velat ta livet av mig, nu gick jag ur det tänket, jag fick en hjärnknäpp ochkänder mig så glad som jag gjorde när jag hade mitt bästa förhållande, det gjorde att mitt hjärta gick i tu och inget kunde få det helt igen, nu vet jag varför jag blev som jag blev och kan med hjälp av det bara styra undan allt och känna mig frisk och glad. 

Jag har under en lång tid inte helhjärtat trott på mina diagnostiserade sjukdomar, jag uppvisade Asperger först när jag var i depressionen och i alla former av depressioner som jag har varit i, jag har sammanlagt kanske varit utan depression i 5 av 25 år, vilket för mig påvisar att vi alla är väldigt starka empater och de som får autismspektra liknande symptom har i själva verket PTSD som förändrats till en djup depression där man förlorar kontakt med känslor. Kanske för att det man gick igenom innan det startade var för tungt att ta itu med. Jag tänker i varje fall skriva en bok och Autism spektra är en djup depression det går i olika steg, jag skriver dem i botten, I autistism har man ofta psykopatiska drag, och psykopater har ett ännu djupare ärr, det har med hur man blir behandlad som barn och hur saker och ting går vidare senare livet, klarar man inte utav vissa saker då börjar man bli rädd för det, barn är inte rädda för något, förens en idiotisk förälder introducerar faran, först då blir barnet rädd.

PTSD & TRAUMA

https://posttraumatiskstress.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma

Det har försökts förklaras Autism spektra genom att mena på att de Autister känner så mycket så att de inte kan förklara det, jag anser att de är mer känsliga för ANDRAS känslor, och om folk runt omkring håller på att flacka runt så är det inte så konstigt att man faktiskt får problem med att förklara känslor om de skiftar hela tiden, och de med autism har väldigt svårt att vara i närheten av vissa frekvenser från musik, och människor och så pga ett höga toner och när det gäller den förhöjda empati nivån så gillar de inte att vara i närheten av vissa människor för att de är enorma personkännare.

När Vi kommer till Schitzofreni, en verklighets flykt som inträffar när verkligheten kommer ikapp och traumat är för jobbigt, det är att den abstrakta delen av hjärnan felkopplas till reptilhjärnan som har hand om rädsla och fara eftersom att man blir rädd för allt så brukar man också bli arg(, som är motpolen till rädsla), och när man blir rädd för allt... 


Har du tagit dig tid till att prata med någon lugn person med den sjukdomen?

 

De är rädda för allt och är superparanioda, de tror att stor skara människor vill döda dem och de blir våldsamma om folk blir rädda för dem, som en reptil. Enda sättet att bemöta en på är att inte vara rädd, då inbringar du lugn, precis som du gör när du träffar på ett djur, det är därför djur och insekter gillar att vara i närheten av mig till exempel speciellt nu.
Wow. Så simpelt, men det går att bryta ner till 1 miljard beståndsdelar om man vill det för att utöka hela den här delen med hur en persons psyke fungerar, jag ska ta och prata med en psykolog och min läkare som hjälpte mig ur depressionen. Jag anser att en psykos är ett läge för hjärnan där den försöker koppla om och koppla rätt. och när det sker, så måste man guidas igenom, logik, rädsla, känslor och abstrakt tänkande. För att bibehålla ett lugn. Under de här 7 åren fick jag sämre och sämre minne, vilket också påvisar att demens och alzheimers kan vara en form för hjärnan att skydda kroppen när ensamheten tar över.

 

Jag fick mediciner utskrivna, jag läser inte bipacksedeln för att jag tror alldeles för mycket på placebo, förmågan att styra kroppen till en status den inte har, så jag kan läsa något och så får jag det, så jag håller mig undan bipacksedlar och pga, det så missade jag att man inte får förtära c-vitamin, eftersom att medicinen håller kvar seratoninen på plats så finns det gott om tid för tabletterna att ta verkan om man är lugn, jag fick svettningar, det var pga för höga halter av salt i kroppen, och efter en månad så slutade jag med medicinerna, för att jag vaknade upp och alla mina minnen rusade framför mig som att jag stod där och tittade på allt igen, det slutade när jag blev uppstressad igen, så jag började koppla ihop ett och ett. Så minnes sjukdomar.

Hur är det med äldre nu? Är det inte väldigt många av dem som blir dementa och får olika minnessjukdomar för att de oftast är väldigt ensamna och deprimerade?

Jag menar på att jag hörde inte talas om demens etc förens för kanske 20 år sedan. Det var inte så vanligt ännu längre tillbaka i tiden som jag har förstått det etc. Nu är det vardagsmat och människor bara vräker i sig allt som är dåligt.

Sen är det helt upp till dig som läser det här att ens reagera på det. Jag tänker försöka få en läkare att ge min morfor antidepressiva och c-vitaminer, hela hans liv så har han varit försökskanin på olika mediciner, så jag tror bara att han skulle vara glad över att få ta del utav det här testet, speciellt om han kommer tillbaka, och en månad det kan han inte dö utav heller eftersom att det är den vanligaste medicinen på marknaden som är startstadiet.

Hans Alzheimer startde med PTSD, sen psykos, sen blev han avstängd, det har också med vad man äter. Jag har ingen aning om det går att ha en långvarig affekt via antidepressiva, men det enda de gör är att hålla seratoninen på plats en längre stund till dess att den kan skapa "nya" synapser, sen måste man äta det hela livet för att kunna bibehålla effekten, det är 200x12xXantal år man lever.

  Blir en del pengar i slutändan.

Att äta cannabis har samma effekt, CBD oljan rengör blodet och THC saktar ner hjärtat på personen och det har blivit bevisat att det hjälper mot Alzheimers. Varför tror ni att det börjar bli lagligt överallt nu? Det går inte att gömma sanningen längre, 2016 är ett magiskt år sa jag till folk i februari. Hittills så har jag inte haft fel.


_____________________________________________________________________________________________________
ENGLISH (TRANSLATED THROUGH GOOGLE BECAUSE I AM LAZY)


7 years in hell was probably my psychosis, not being able to see any light, it is probably the one that I went out of the mine, like I was before I was in my "depression / psychosis," and on during all the years I've been feeling really bad so I wanted to kill myself, now I went out of the way of thinking, I had a brain snap ochkänder me so happy that I did when I had my best relationship, it made my heart went in two and nothing could make it whole again, now I know why I was who I was and be using it just steer away everything and feel healthy and happy.

I have for a long time not wholeheartedly believed in my undiagnosed, I had Asperger's when I was in depression and in all forms of depression that I've been in, I have total might have been without depression in five of 25 years, which, I demonstrate that we are all very strong empater and those who receive autism spectra syndrome have, in fact, PTSD has changed to a deep depression where you lose touch with feelings. Maybe because what you went through before it started was too heavy to deal with. I think in any case, write a book, Autism spectrum is a deep depression it goes in stages, I write them in the ground, I autistism has often psychopathic traits, and psychopaths have an even deeper scars, it is how you are treated as a child, and how things go on later life, capable not out of some things when you start to be afraid of it, children are not afraid of anything, the bow a stupid parent introduces the danger, only when the child becomes afraid.

PTSD & TRAUMA

https://posttraumatiskstress.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma

It has been tried explained Autism spectrum through to mean that the Autists feel so much so that they can not explain it, I think they are more sensitive to the feelings of others, and if the people around being flat around so it is not so strange to actually have trouble explaining feelings about the changes all the time, and those with autism is very difficult to be in the vicinity of certain frequencies from the music, and the people and so because of the high notes, and when it comes to the elevated empathy level so they do not like to be near some people because they are huge personal appreciation.

When we come to schizophrenia, a real estate drain that occurs when reality catches up and the trauma is too hard, it is the abstract part of the brain malfunction of the reptilian brain that handles fear and danger because that you become afraid of everything you probably also get angry (which is the antithesis of fear), and when one is afraid of everything ...


Have you taken the time to talk to someone calm person with the disease?


They are afraid of everything and is superparanioda, they believe that large crowd of people want to kill them and they become violent if people are afraid of them, like a reptile. The only way to respond to is to not be afraid, then brings peace, just as you do when you hit an animal, that's why animals and insects like to be near me, for example, especially now.
Wow. So simple, but it is possible to break down to 1 billion ingredients if you want it to expand throughout this part with how a person's mind works, I'm going to talk to a psychologist, and my doctor who helped me out of the depression. I believe that psychosis is a mode of the brain where it is trying to relax and unwind right. and when it does, you have to be guided through, logic, fear, feelings and abstract thought. In order to maintain a calm. During these seven years, I got worse and worse memory, which also shows that dementia and Alzheimer's can be a form of the brain to protect the body when the loneliness takes over.


I got medications printed, I do not read the leaflet that I think too much on placebo, the ability to control the body to a status it does not have, so I can read something and I get it, so I keep myself away leaflets and because, so I missed that one must not consume vitamin C because the medicine keeps seratoninen in place so there is plenty of time for the tablets to take effect if you are calm, I was sweating, it was due to high levels of salt in the the body, and after a month I stopped the medication, because I woke up and all my memories rushed in front of me as I stood there and looked at everything again, it ended when I became uppstressad again, so I began to connect one one. So memory disorders.

How are older now? Is that not very many of those who become demented and get different memory disorders because they are usually very by themselves and depressed?

I mean that I did not hear spoken of dementia etc the bow for maybe 20 years ago. It was not so common even further back in time as I understand it, etc. Now it is commonplace and people just wolfing down everything that is bad.

Then it's up to you who read this to even react to it. I intend to try to get a doctor to give my morfor antidepressants and vitamin C, all his life he has been a guinea pig on different medications, so I just think that he would be happy to take part out of this test, especially if he come back, and a month there, he can not die out either because it is the most common medication on the market that is starting stage.

His Alzheimer startde with PTSD, then psychosis, then he was off, it's also about what you eat. I have no idea if it is possible to have a lasting affect via antidepressants, but the only thing they do is keep seratoninen in place for a long time until it can create "new" synapses, then you have to eat it all my life to be able to maintain the effect, it is 200x12xXantal years to live.

  
Become a part of money in the end.

Eating cannabis has the same effect, CBD oil cleans the blood and THC slows down the heart of the person and it has been proven that it helps against Alzheimer's. Why do you think it starts to become legal everywhere now? You can not hide the truth any more, 2016 is a magical year, I told people in February. So far I haven't been wrong.

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - 21 juli 2016 01:28

Swedish then English(Too lazy so Google Translated, hoping for the best. )

SOM SVAR TILL EN SOM OCKSÅ HAR ADHD.

Kan vara några fel här och där.


Ni som inte bör läsa det här är alla, och ingen, sen är det ytterst viktigt att någon som är allergisk eller inte har blindtarmen kvar inte testar det här.


Sluta använd telefonen och dator, gå ut och gå sakta drick citron vatten och sluta med medicinen. Så ska du se att det går över om någon månad. Vissa vitaminer slår ut varandra. Jag kan ha hur mycket fel som helst, men om jag har rätt? Betyder inte det då att folk har vetat om det och låst in folk som kan avslöja det genom att sätta en sjukdom på det?


Det är ingen som märker att jag har ADHD längre för att jag slutade med allt som ökar blodtrycket, dvs sätter igång hjärnan så att den måste kylas ner, och om hjärnan måste kylas ner så måste hjärtat öka tempo, för att få igenom syret som kommer in med allt djupare andetag.


Okey, översättning, du sitter i en bil, och din högsta växel är trasig, så du får använda den under, det blir högre varv på motorn, trycket ökar i slangarna, bränsle mängden ökar med 10% och slitaget ökar. Vem tjänar på att din växellåda gick sönder?


Blibärgaren om den pajar helt, Bilreperatören, transportföretaget som transporterar växellådan, de nya slangarna och alternativt också nya bromsar, för att hydral trycket blev högre, du måste ha ny olja för att packningarna gick så då får du köpa nya packningar och nya bult och sandpapper så att du kan slipa ner toppen eftersom att den blev varm när slangarna gick sönder. Hur många komponenter är vi uppe i? Hur många material är de skapade av? Gummi(5 företag, Oljeföretag, den som utvinner plast/gummi, den som fraktar, den som skapar och den som säljer det), rostfrittstål(Järnmalm och en annan substans för att skapa legeringen, så gruva, och lab, och smältverk, där de gör klumpar som de säljer, som skeppas till två företag för att skapa bult och slangklämmor), aluminium, (en legering, inte alls ett normalt material i orginal utförande, då det smälter vid låga temperaturer, skapas därför på speciella anläggnigar, den här är inte helt säker att den behövs eftersom att vi väljer att vänta tills blocket har kylts ner och använda sandpapper), Sandpapper, tre komponenter, sand( överallt), Papper(Avverkning utav skog, träd skickas för behandling, sen blir det pappersmassa, där används diverse substanser för att skapa och behandla pappersmassan, really? jag orkar inte massa kemiskt, klor för att bleka tillexempel), Lim, (ja du, kemiskt, skapas av ett företag någonstans, skickas till stället som gör sand pappret.) Vad hade vi mer? Just ja, Växellådan,( den är kanske 100 delar om man har otur.   IKEA skämt. , skapas av 1-5 företag för att sedan plockas ihop av ett annat företag som är specialicerad på den lådan, skälva delarna skapas av olika företag pga patent, jag hatar patentverket, det stoppar kreativiteten hos folk.)


Bensinen, utvinns av samma företag som utvinner plasten och gummit, du kanske behövde bromsbelägg, det är minst ett företag, annars är det design, konstruktion, prototyp, material, metal, asbest eller vad de använder och lim igen. sen hade du oljan och packningarna, packningar är gjorda av kork eller metall eller en metall och nått annat blandning beronede på vad det är för bil, sen var det olja, samma företag som tar upp oljan ur backen säljer det till en annan som skapar dunkar, en som köper och förfinar oljan, och sätter det i dunkar, de behöver loggan det är lim och papper och plast, det är tillbaka till pappersfabriken och labbet och till en design studio, som använder datorer som är tillverkade av apple, och programmen är högt sofistikerade, det är allt ifrån 1-x antal program som används för att måla uppen logga, sen ska den skrivas ut det är bläck, då är det fler företag inblandade, och den som skapade skrivaren som består av allt ifrån nästan 1000 delar till 200.000 delar, skapat från plast och metall och gummi.


Ska jag fortsätta?

Så om jag har rätt vilka tjänar då på att jag berättar det? Alla andra som vill vara friska, varför tror ni GMO existerar, det är för att plocka bort C-Vitamin. Om ni tror att jag inte tänker länrge än näsan räcker till ni borde titta er själva i spegeln, C-vitamin finns i allt nästan, jordgubbar, c-vitamin och järn, Citron, c-vitamin, blåbär, c-vitamin, tomater, c-vitamin. Paprika. C-vitamin, Äpple, C-vitamin, Vissa sallader som är syrliga är också C-vitamin, varför smakar inte appelsinerna så mycket som de gjorde när vi var små? GMO, smaken sitter i? C-vitamin. Vad är banan, Kalk, som ska vara jätte bra för kroppen, kalk är bra för skelettet, men inte i det måttet som vi använder det, ALLA Mjölkprodukter, I ALLT vatten, och i en hel del annat också, Flour, Behöver vi använda tandkräm? Ne, finns i vattnet som vi dricker, eller fanns, är lite osäker på den, men det är smaklöst så det märks ändå inte, men det förklarar kalket i vattnet, eftersom att flour äter kalk, vad mer äter kalk? Solen, men har inte en del läkare pratat på åder för KALKning?

Har det inte dött förvånansvärt många läkare som jobbat inom cancer, aids, vaccin, blod, hjärt och kärlsjukdomar? Nä det är vanligt att de smartaste dör först, genom bilolyckor och andra "olyckor".


Nu ska vi se, hmm, varför dricker vi så mycket vatten? För att vi svettas ut det... Varför? Well, vad smakar svett? Salt..


Så har vi salt intaget som vi har, alldeles för högt, jag svettas bara när jag intar salt, ungeför som att salt egentligen inte ska vara i kroppen. Hmm, men läkarna säger ju att det ska vara så, ja det gör de, men de som säger emot har dött i olika obehagliga olyckor för att de inte kunde hålla sig vakna.


Så, vad gör salt? Det fungerar som en svamp, Det drar åt sig vatten och släpper det inte alls, överhuvudtaget, du är praktiskt taget en kamel, som inte använder sitt vatten, och så dricker du mer, fast att du redan har vatten i kroppen, du blir törstig men det enda som händer är att du svettas ut vattnet, saltvattnet. Så hur får man ut allt vatten då? Har du inte tänkt på att du kanske får ont i magen och får diaree när du äter morötter? Den funkar utmärkt, keratinet går in i kroppen, folk tror att de blir bruna pga det, jah, um. Det säger till saltet att släppa vattnet, jippie! No water in the body. YAY! Så um? Jag är inte död! Jag har ju inte en massa extra vatten i kroppen! Varför lever jag fortfarande?!


Du har fortfarande salt i kroppen som torkar ut dig, det tar död på dig nu, så hur blir vi av med det? C-vitamin vatten.


C-vitamin vatten, smälter ner det mesta av saltet så fort det kommer ut i blodet, men du måste käka så mycket för att det ska funka, näh, egentligen inte, du behöver bara sluta med allt som ökar pumpens hastighet så att du kan ge c-vitaminen tid till att fungera, kan du inte sluta med det, så bör du inte testa det här, för det betyder att få slut på ammoniak ätandet,

När du sänker hjärtrytmen, så får vitaminerna mer tid att lösa upp saltet, då kommer den mer dryga delen av det hela, hmm, njursten. well, om du under tiden som du går igenom det här har bytt till rå mat, en stund innan du öser in c-vitaminer, så kommer du att ha en fördel, för du vill helst att det ska vara mycket c-vitamin i urinet när stenen går till blåsan, mitt urin luktar till och från citron. Mycket nyttigare för naturen, och jag är inte död! Min minnesförlust försvann också, jävligt mystiskt eller hur.


Så kolla vad det är som är i en huvudvärkstablett, ACETYLSALISYSYRA, mitt favorit godis på kemi och biologi.. NO? Koncentrerad CitronSyra-hmm. kan det vara C-vitamin?


Så nu kommer vi till migrän, man ser och hör konstigt när man har migrän, pekar inte det på att det är samma ställe som det sitter på då? Speciellt när man får kristalliserad syn.. Nästan som att Saltet speglar sig tillbaka till ögonen, för att man har dragit i sig för lite vatten och möjligen så kan det vara så att det blir övertryck för att blodet stoppas från sin rutt pga salt. Som torkar ut dig så att du måste dricka vatten som gör att du får i dig monster mängder av kalk. Ögon och öron är kopplade till samma ställe, brukar inte de som får huvudvärk också vara rätt så dåsiga och få problem med minnet, lite granna, när de har som ondast?

Varför är C-vitamin / citron känt som dunderkuren mot allt? T.o.m bättre än Vitlök, jag är vanligen nästan aldrig sjuk, men sedan depressionen och minnesförlusten satte in så blev jag sjuk rätt ofta, minst en gång per år som höll i sig i flera månader.


Någon mer som känner igen sig?


Vad gör socker? Hål i tänderna, beroendefrakallande och aktiverar hjärnan, så att hela kroppen får arbeta för att kyla ner. Socker är som ett väldigt milt ecstasy som är lagligt. och i ALLT!


GMO håller på att ta över, hur många här bryr sig om att 13 MILJONER stackars bin dog för att forskare i USA plockade bort C-vitamin från majs, och dödade av en hel bi-odlig.

 

Tillbaka till Socker! Yeah, så hur många vet att socker är farligt för kroppen och fortfarande käkar det i omåttligt stora mängder, du har nyttigt socker, det kallas fruktos. Kroppen säger nämligen själv till när det är dags att sluta äta något, som för mycket frukt börjar smaka fruktos, morot börjar smaka antingen vatten eller aceton, sallad smakar först gott, det smakar oftast lite vattnigt, men när kroppen har fått nog så smakar det mer beskt, för att nämna några. Jag sitter fortfarande och testar ut en massa råvaror, det är mycket jag har fått gå ifrån.

Jag ser ut att vara närmare 20 än 30, jag är lugn, jag äter nästan inget och jag sitter ofta stilla.

En bil behöver inte påfyllning för att den sitter en vecka men vi behöver äta 3-5 ggr om dagen även om vi bara ligger och tittar på tv och bara rör ögonen. Hmm, something is wrong here!

Det du äter är 0 energi, framtaget för att inte ha energi och för det mesta så är det socker i allt så det betyder också att det är gjort för att förkorta ditt liv, och hur många här har ens viljan och orken att försöka göra något annat. Well, Nu ska vi se, hur är det med Alkohol och läsk och godis? Alla tycker om det, och älskar det, fast att det är stor vetskap om att det är hyperskadligt.

Om jag säger att det är som att tugga i sig en snabbverkande och kortvarig amfetaminsort. Det är min liknelse.

 

Det är bara att titta på 12-16 åringarna som springer runt nu, de ser något äldre och välutvecklade ut än vad de gjorde när jag var liten, SOCKER! Och annat som aktiverar hjärnan, stressar hela kroppen, och ska ni vara så stöniga så att ni tror att evolution funkar så fort då är det något fel.
BANNLYS SOCKER.

Om jag bevisar det här, så bevisar jag för hela världen att de blir lurade till att spendera pengar och för att kunna hållas i slaveri, vill ni inte tro på mig så är det inte mitt problem.

 

Att gå i balans är att hålla koll på vad fasen det är man äter och kanske till och med själv bestämma på ett ungefär hur gammal man vill bli.

En sak till, om C-Vitamin är så jäkla dåligt varför är det överallt i allt möjligt?
C-vitamin är för övrigt inte bara en vitamin, det är smaken i t.ex apelsiner. Så ju mer smak/syrlighet desto bättre. Men grape och blodgrape är jättebra på att skapa njursten.

Jo, som förövrigt räcker att man är lugn och slappnar av så gör det inte lika ont, men på sjukhuset så gör de ingenting åt det här, de kan inte, om den inte är jättestor, då använder de vibrationer för att slåsönder dem. När det gäller att göra något åt smärtan, ja då slänger de in koksalts lösning! SOM ÄR MER JÄVLA SALT SÅ ATT MAN KAN FÅ NJURSTEN IGEN!

 

Men jag litar på läkarna, för att de har pluggat i en massa år så de kan det här, tittat på kinesisk medicin någon gång? Den kan vara absurd men den doseras olika till dess att du är läkt vilket ibland kan ta bara ett par månader, men i den här piller världen då ska man tugga samma medicin i flera år utan att det gör någon verkan.

Som ADHD, vi får syntetiskt Amfetamin, i liten dos, hjälper den? Nä, den ökar hjärnaktiviteten såpåss att hjärnan självmant stänger ner för att den inte ska gå sönder, så den går in i defensivt läge, och voila, du har ett lugnt barn, frånkopplad från hjärtat och hjärnan är halvfungerande, sen slutar man med det och så blir man aldrig samma person igen, eller blir man? Jag gick tillbaka till den jag var innan allt Concerta knaprande, och de som kände mig innan det, de ser samma slisk som de träffade för en massa massa år sedan, men de som lärde känna mig efter det, menar på att jag är sjuk när jag uttryckligen menar på att jag blev mer sjuk av medicinen än jag var innan.

Så om man kan bota nästan alla världens sjukdomar med enbart c-vitamin, varför har ingen berättat det då? MEN TÄNK! Vi Tar väl den lilla biten av hela tre enigheten,  pengar och andra som vill ha mer än de andra och gillar att styra över andra. Jag tror att vi hade haft det väldigt svårt att komma till den punkten vi är idag utan att hamna i den här situationen/eran, men nästa kommer att bli bättre och om folk lyssnar så kanske det inte bara går om och om igen, med samma information utan man frågar och får sitt svar.

Jag tycker att det är för mycket skumt här så det känns nästan som att det här är framtidens skola, jag ville ha ett sånt system men väldigt basic. Det här är väldigt mycket mer avancerat, men det finns en massa ologiska saker här som forskare fortfarande inte kan förklara. Månen, double tap är det enda som skulle kunna falla in på plats, men realistiskt sett så är det lättare att säga att den inte finns och därmed öppnas det upp en annan teori om att den skulle kunna vara ett hologram.

Men jo, i en annan verklighet kanske, bara det att allt är relativt, till en själv, ingen lever i samma realitet, vi är uppkopplad till en där majoriteten styr. ;P For the lulz._________________________________________________________________________________________________

IN RESPONSE TO A who also have ADHD.
There could be some wrongs here and there.

You should not be reading this is all, and no one, since it is extremely important that anyone who is allergic or do not have the cecum still do not test this.


Stop using the phone and the computer, go out and walk slowly drink lemon water and stop the medicine. So, make sure that it goes over in a month. Some vitamins hitting each other. I can have as much wrong at any time, but if I'm right? Does not this mean that people have known about it and locked up people who can reveal it by putting a condition on it?


No one notices that I have ADHD anymore because I ended up with all that blood pressure rises, that triggers the brain so that it must be cooled down, and if the brain has to be cooled down so the heart must increase the pace, to get through the oxygen coming in with deeper breaths.


Okay, translation, sitting in a car, and your highest gear is broken, so you can use it for, it will be higher revs the engine, the pressure increases in the hoses, fuel quantity increases by 10% and the wear increases. Who benefits from your gearbox broke?


Blibärgaren the Pajar brand, Bilreperatören, the carrier transporting the gearbox, the new hoses and alternatively also new brakes, to Hydral pressure was higher, you must have fresh oil to the gaskets went so then you may buy new packs and new bolt and sandpaper so you can grind down the top because it was hot when the tubes broke. How many components we're up to? How many materials they are made of? Rubber (5 Companies, Oil Company, which extracts the plastic / rubber, the carrying, the creator and the one who sells it), stainless steel (iron ore, and another substance to create the alloy, so mine, and the lab, and refineries where they make clumps that they sell, which is shipped to the two companies to create bolts and hose clamps), aluminum (alloy, not at all normal materials in the original design, because it melts at low temperatures, created because of special plant holder, this are not entirely sure that it is needed because we choose to wait until the block has cooled down and use sandpaper), sandpaper, three parts sand (everywhere), Paper (Fell out forestry, tree sent for treatment, then it becomes paper pulp, which used various substances to create and process the pulp, really? I can not mass chemical, chlorine to bleach, for example), Adhesives, (yes you, chemically, created by a company somewhere, sent to the place that makes the sandpaper.) What had we more? Oh, yeah, gearbox, (it is perhaps 100 parts if you are unlucky. IKEA joke., Created by 1-5 companies then picked up by another company that is specialized in the box, quaking parts created by different companies because patents I hate the Patent Office, it stops the creativity of the people.)


Gasoline, is extracted by the same companies producing plastic and rubber, you may have to brake, there is at least one company, otherwise the design, engineering, prototyping, materials, metal, asbestos or what they use and glue again. then you had the oil and the seals, gaskets made of cork or metal or a metal and something else mix beronede what it is for the car, then it was oil, the same company that takes up oil from the hill sells it to another that creates pounds , one who buys and refines oil, and put it in cans, they need the logo is glue and paper and plastic, it's back to the paper factory and lab and a design studio, which uses computers manufactured by Apple, and the programs are highly sophisticated, the range from 1 x number of programs used to paint obvious sign, then it shall be printed is ink, then it is more companies involved, and the one who created the printer, which consists of everything from nearly 1000 parts 200,000 shares, created from plastic, metal and rubber.


Shall I continue?

So if I'm right, which serve as that I tell it? All others who want to be healthy, why do you think GMOs exist, it is to remove Vitamin C. If you think that I do not think länrge than the nose enough you should look yourselves in the mirror, vitamin C is in everything almost, strawberries, vitamin C and iron, lemon, vitamin c, blueberries, vitamin C, tomatoes, vitamin c. Pepper. Vitamin C, apple, vitamin C, some salads that are tart is also vitamin C, why not taste appelsinerna as much as they did when we were little? GMOs, taste, sitting in? Vitamin C. What is banana, lime, that will be really good for the body, calcium is good for bones, but not in the measure that we use it, all dairy products, all the water, and in a lot of other things too, Flour, we need to use toothpaste? Ne, in the water we drink, or was, a little unsure about it, but it's tasteless so it shows anyway, but it explains the lime in the water, because the flour eating lime, what more eat chalk? Sun, but not some doctors talked of varicose liming?

It has not died a surprising number of doctors who worked in cancer, AIDS, vaccines, blood, heart disease? Nah, it's common for the smartest die first, by car accidents and other "accidents".


Let's see, hmm, why we drink so much water? Because we sweat it out ... Why? Well, what tastes sweat? Salt..


So we have the salt intake that we have far too high, I sweat only when I take salt ungeför that salt really should not be in the body. Hmm, but doctors tell you it will be so, yes they do, but those who say the opposite has died in various unpleasant incidents that they could not stay awake.


So, what does the salt? It acts like a sponge, it attracts water and releases it at all, at all, you're practically a camel, which does not use its water, and so you drink more, but you already have water in your body, you get thirsty but the only thing that happens is that you sweat out water, salt water. So how do you get all the water then? Have not you thought that you might get a stomach ache and get diarrhea when you eat carrots? It works great, keratin enters the body, people think they will be brown due to it, jah, um. It says to the salt to release the water, Jippie! No water in the body. YAY! As um? I'm not dead! I have not a lot of extra water in the body! Why am I still alive ?!


You still salt in the body that dries up, it will kill you, so how do we get rid of it? Vitamin C water.


Vitamin C water, melt down most of the salt as soon as it comes out of the blood, but you must munch as much for it to work, Nah, not really, you just end up with everything that increases the speed of the pump so that you can provide vitamin C time to act, you can not stop it, so you should not test this, because it means an end to the ammonia-eating,

When you lower the heart rate, so get the vitamins more time to dissolve the salt, then the more hefty part of it all, hmm, kidney stones. well, if you during the time you go through this have switched to raw food, a moment before pouring in vitamin C, so you will have an advantage, because you would prefer it to be a lot of vitamin C in the urine when the stone is to bladder, my urine smell and lemon. Much more useful for nature, and I'm not dead! My memory loss also disappeared, damn mysterious or how.


So check what it is that is in an aspirin, ACETYLSALISYSYRA, my favorite candy in chemistry and biology .. NO? Concentrated citric acid-hmm. it may be vitamin C?


So now we come to migraines, you see and hear strange when you have migraines, do not point it that it is the same place as it sits on, then? Especially when you get crystallized vision .. Almost like salt reflects back to the eyes, because you have taken in too little water, and possibly it may be that there will be pressure to stop the blood from his route because of the salt. As dries you out so you must drink water that makes you consume monster amounts of lime. Eyes and ears are connected to the same place, usually not the ones who get headaches also be quite drowsy and memory problems, a little gaudy, when they have to hurt the most?

Why is vitamin C / lemon known as thunder remedy for everything? T.o.m better than garlic, I'm usually almost never sick, but since the depression and memory loss set in as I was sick quite often, at least once a year, which persisted for several months.


Anybody else who recognize themselves?


What makes sugar? Tooth decay, beroendefrakallande and activates the brain, so that the entire body must work to cool down. Sugar is like a very mild ecstasy use is legal. and in everything!


GM is taking over, how many people here care about the 13 million poor bees died to US researchers removed the vitamin C from corn, and killed an entire bi-odlig.

 

Back to Sugar! Yeah, so how many people know that sugar is dangerous for the body and still munching it inordinately large quantities, you have healthy sugar, it is called fructose. The body says prided itself when it is time to stop eating something that too much fruit starts to taste of fructose, carrot starts to taste either water or acetone, salad tastes only good, it tastes usually little watery, but when the body has had enough to taste it more bitter, to name a few. I sit still and test out a lot of raw materials, there is a lot I've got to go away.

I seem to be closer to 20 than 30, I am calm, I eat almost nothing and I often sit still.

A car does not have to refill it sit for a week but we need to eat 3-5 times a day, even if we just lies watching TV and just move your eyes. Hmm, something is wrong here!

What you eat is 0 energy, designed to not have energy, and mostly it's sugar in everything so it also means that it is done to shorten your life, and how many of you have even the will and the strength to try to do something Other. Well, now we'll see how it is with alcohol and soft drinks and candy? Everybody likes it, and love it, but it's great knowing that there is hyper harmful.

If I say it's like eating in a rapid-acting and short-term amphetamine-type. It is my parable.

 

It's just looking at 12-16 year olds running around now, they look somewhat older and well-developed than they did when I was little, SUGAR! And another that activates the brain, stress whole body, and you shall be as stöniga lest you think that evolution works so fast then there is something wrong.
Ban sugar.

If I prove this, so can I prove to the world that they are fooled into spending money and to be held in slavery, will not you believe me, it's not my problem.

 

Going into balance is to keep track of what stage it is eating and perhaps even determine approximately how old you want to be.

One more thing, if vitamin C is so darn bad why is it everywhere in everything possible?
Vitamin C is incidentally not just a vitamin, it is the taste of eg oranges. So the more flavor / acidity, the better. But grapefruit and grapefruit are great at creating kidney stones.

Well, that by the way is enough to calm and relax so it does not hurt as much, but at the hospital they do nothing about it here, they can not, if it's not huge, when they use vibrations to slåsönder them. When it comes to do something about the pain, well then they throw in koksalts solution! WHICH IS MORE FUCKING SALT order to stone formation AGAIN!

 

But I trust the doctors, because they've studied a lot of years so they can be this, looked at Chinese medicine sometime? It may be absurd, but it is dosed different until you are healed, which can sometimes take a few months, but in this world pills then you should chew the same medication for years without making any impact.

As ADHD, we get methamphetamines, in small doses, it helps? Nah, it increases brain activity so much that the brain spontaneously shut down so it does not break, so it goes into defensive mode, and voila, you have a quiet child, disconnected from the heart and the brain is half functioning, then stop to it and it will never be the same person again, or is it? I went back to the person I was before all Concerta crunching, and those who knew me before, they see the same chute as they met for a lot many years ago, but those who got to know me for it, mean that I am sick when I specifically mean that I became more ill of the medicine than I was before.

So if you can cure almost all diseases with the world's only Vitamin C, why has not anyone told you that? But think! We do well the little bit of the entire three-unity, money and others who want more than the others and likes to rule over others. I think we had enjoyed it very hard to get to the point we are today without ending up in this situation / era, but the next will be better and if people listen so maybe it does not just go over and over again, with the same information without asking and get his response.

I think it is very fishy here so it almost feels like this is the future of school, I wanted to have such a system but very basic. This is very much more advanced, but there are a lot of illogical things here that scientists still can not explain. Moon, Double Tap is the only thing that could fall into place, but realistically, it's easier to say that it does not exist and therefore it opens up another theory that it could be a hologram.

But yes, in another reality, perhaps, just that everything is relative, to oneself, no one living in the same reality, we are connected to one where the majority control. ; P For the lulz.

Av Slisk Lindqvist - 12 juli 2016 13:56

Swedish First | Then English | Scroll down!

Hej, jag tänkte berätta lite för er.

Jag tror att jorden är rund, men elctromagnetism blir mer universellt om jorden är platt, om det är så att det är det stora kommunikationsnätet. Skitsamma. Jag ställde så mycket frågor, hela mitt liv, jag stod på mig och ifrågasatte allt, sen gick jag ur min depression och det man ser är till för att skrämma en, när man är i total balans så ser man en massa saker, kliver man in i ljuset så finns det inget att vara rädd för. Kan du förklara varför insekter gillar att flyga runt mig? när jag är glad. Alla möjliga insekter landar på mig och kryper på mig, Varför är naturister så glada jämnt? För att de är höga? ne, för det kan man inte vara dygnet runt, naturister är glada jämnt för att det electromagnetiska fältet är i harmoni. All vetenskap nu försöker bevisa att gud existerar, alla kommer att börja förstå det med tiden. Det finns inget att vara rädd för. Alls. Degraderingen av befolkningens moral sprider sig via känslor, vågor, vibrationer, bilder, ljud, manifestationer. Många hänger inte med men gud är solen, det har alltid varit solen. ljus, vibrationer, ljud och bild och färger är vibrationer, vibrationer bygger ihop livet, vibrationer är energi, vi är energi. Vill du att jag ska bryta ner det mer?
 
Tid och rum existerar inte, bara några cyklar, 3576 år 13,000 år 56 000 år och 175 000 år de går om och om igen.
 
Den första, är Nibiru, Planet X, Planet 9, Sila, NASA har erkänt att det finns en dvärgstjärna som är i vårat system,
 
Den andra är polskiftet, alla elecromagnetiska fält byter pol, det är inte farligt, men om Negativitet var den största känslan så är det även den som kommer att förstöra jorden. Om WW3 inte startar så kan det inte bli en omstart, Putin vet det här och han kämpar för att det inte ska bli krig, medan 13 familjer som du kan läsa upp dig om som funnits i många tusen år, men man kan koppla ihop familjerna till de 13 rikaste familjerna och tillbaka till de 12 tempelriddarna /13. De startade 13 frimurar föreningar, de jobbar ihop med vatikanen, profetior har sagt att Obama är den sista presidenten, han är muslim(saturnist) inte kristen(soldyrkare). Det är därför alla kristna under de senaste 8 åren har blivit hånade, i Usa. och sedan har det spridit sig världen över,
kyrkan har inte funnits så länge, typ bara sedan 900 tal eller något, den skapades för att styra massorna. När det gäller Frimurare och deras konstiga ritualer, de är Lucifer dyrkare, nivå 25 och uppåt de allra sista nivåerna är hur man förlänger livet etc. Mellan nivå 1-22 är kristendom och troende etc, mellan 22-25 så börjar man få reda på mer information.
 
Varför kommer jorden gå under när jesuiterna får tillbaka sitt land?
 
Huvudsakligen så har du bara två religioner i världen, Den jesuiterna har och har lurat massorna till Nibiru, Du kan läsa om det hur mycket som hellst. Det är mörker, varför är jesuiterna så intresserade av världens guld? Varje 3576 år så kommer den planeten förbi, varelserna på den planeten behöver skydd från sin dvärgstjärna, så guldet används för att bygga upp skölden, som i typ highlander filmen som alla hatar. Vi har fått småsanningar i allt de senaste 70 åren utan att ens förstå det. Det här med poler, Negativa människor, ser på tv, tror på allt som är på nyheterna och är låsta i att inte ens vilja lyssna på det som är runt omkring, de ställer inga frågor och hånar andra människor.
 
Vill du veta hur du förlänger livet? Sluta tänk, då använder du inte hjärnan, använder du inte hjärnan så kan den inte dö. Meditation, lugnet och förmågan att hitta balans och tystnad och sluta tänka. Det fanns en man i kina som blev 256 år gammal, hans svar till långt liv, gojibär te och meditation, han överlevde 11 generationer och 23 av sina 24 giftermål. Varför tror du att kineserna har så mycket guld? och tar död på alla fridfulla och mediterande människor.
 
Jag skrattade åt bibeln, till dess att jag erkände vibrationerna alltså solen som skapare av liv och energi. så började jag förstå att man måste sluta äta vissa saker som inte ger energi från solen, för att om det är dött så kan det inte ge liv, det är simpelt, men om du bara får energi så blir du mer aktiv och blir du mer aktiv så kan du välja att använda aktiviteten till två saker meditera (förlänga livet) Ge information (förkorta livet) solen ger via sina vibrationer förmågan att förstå det elektromagnetiska fältet, det är en översättare för atta som tjänar ljuset och har fötterna på jorden. Jag tror att vi kan leva i harmoni med natur och teknologi men vi måste då förstå att om solen inte kan ta vår rädsla så kommer vi att ligga på ett gränsland där vi kan se saker och ting, majaindianerna såg inte saker, de levde i ljuset de fick den information de behövde och sen blev de energi, det är därför ingen förstår varför de försvann, när det kommer till indianerna så valde de att leva på gränslandet, i harmoni med mörker och ljus, deras gudar var kvarlevor sedan 65 miljoner år tillbaka.
 
Tid är relativt, ju lugnare man själv är ju saktare går din tid, och när du springer så reser du snabbare i dit fysiska liv, koma det är inte att man är död, det är att man är så stilla att ens energi kan resa var den vill, tid och rum existerar inte, när du förstår det så kan du resa i tiden när du tror på solen och mediterar. Då kan du resa snabbare än ljusets hastighet för att din materias densitet är lägre än allt annat. det är ljus. Och alla tror att jag är galen. Vi kommunicerar på så många nivåer så du anar inte. Det är så vackert. Jag är så glad att jag i varje fall kan kommunicera med folk, det kunde inte de tidiga civilisationerna. så man förstod inte.
 
Du har 11 körtlar i kroppen, körtlar chakra.chakra punkter flöde, vener, blod!, aura, manifestation av färg, vibrationer, färg, electromagnetiskt fält, känslor, färg, vibration. Det är så fundamentalt enkelt.
 
C-vitaminer är svinbra, om ditt blodflöde är lugnt. Om det är lugnt så använder man upp c-vitaminerna fortare för att de slår ut kalk, om du rör dig fort så rör sig blodet fort och då kan inte c-vitaminerna göra någon nytta om. Om dina körtlar blir förkalkade så får du olika sjukdomar, som hjärt och kärlsjukdomar, minnesförlust, demens, och alzheimers, minnes delen av hjärnan sitter runt körteln i huvudet, om den blir förkalkad så kan inte syre fraktas dit och folk blir sjuka.
Samtidigt så är den viktig för ögonen, "ögonen är vägen till själen", själen är energi, information, forskarna pratar om att man kan lagra information i blodet men de vet inte hur, vi lagrar information automagiskt i blodet, det går över till nästa generation, alla mina minnen går till mitt barn, etc.
Skräp DNA:t är gamla minnen, från alla tidigare liv. Vi lever i all evighet till dess att vi slutar avla släkt. Den energin kan man leva igenom fram och tillbaka för att uppleva de liven.

Vi har hela tiden blivit matade med information. Assassins Creed. Haha ett spel, nope det finns en massa släkten som slåss emot Tempelriddarna. De släkterna är de som är sannings sökare.
Det är bara en helt annan synonym, man slåss inte, det är ljus mot mörker. Bara en ny översätting.

Nu för att återgå till något som inte är lika långsökt, ADHD existerar inte, börja lev efter solen och sluta sitta vid datorn och telefonen, du är ur balans, fältet störs utav olika saker, ljus stör körteln, du hålls vaken. Ögon, varför ser vi allt i bilder med 100 ms lagg? För att ljuset studsar i ögonen? What? Ne de går in till the Pineal Gland den kodar om ljuset och skickar tillbaka det till ögonen och du får en bild på insidan, hur tror du att minnen lagras?

Hjärtat, känsel, ditt organ som har hand om empati, empati är förmågan att KÄNNA andras känslor inte förstå, sluta använd huvudet. När du väljer att äta rätt och gå ifrån allt som stör hjärtats rytm från att hålla sig lugnt då kommer du kunna KÄNNA andras känslor som att de var dina, då kan ditt fält samarbeta med de andra. Det är hemskt att känna andra men du kan göra det från många mil iväg, jag och en till som jag pratade med igår kände varandras känslor och började gråta, det var så förbannat skönt att känna tillit till en vilt främmande person och bara snacka om allt och ingenting.

Hjärtats frekvens är 432 hz och störs ut av allt som är högre, skapar stress. Ta en sjö, det är vindstilla, det är i harmoni, sedan så blir det regn, det ser vackert ut, både att se och omvandla till matematik. Om du istället börjar kasta stenar, då blir det kaos, och våldsamt. Alla frekvenser runt oss är omkodade till 441/480 hz som stör ut vissa av körtlarna.
 
När du känner vrede fundera på om det är din vrede när du bråkar med någon, för om man väljer att acceptera den vreden så blir den din, och blir den din så blir det kaos och våldsamt.
För vi har fält runt oss som skapas från hjärtat.
Det finns så mycket här i världen, förstå vad vacker historian är matematiker försökte räkna ut en massa olika formler och de vägrade godta slutet, slutet var evighet. Om du tror på solen, släpper alla som gjort dig illa, förlåter dem med hjärtat och tackar solen för att ger så mycket fantastiskt liv, så ska ni se att han skiner över dig. Människan har två röster, din negativa och positiva sida, om du börjar ta det lugnt och lyssnar så hör du dem, din djävul och ängel på axlarna, jin % jang, samvete. Om du varvar ner så hör du dem, och blir du vän med dem så blir du i balans. Blir du i balans så blir du gladare och får en massa konstiga egenskaper, om du slutar äta dött. Egenskaperna är inte magi eller evolution, vi har haft det sedan lång tid tillbaka när vi blev skapade, Via genmanipulation, det här för samman alla konstiga saker som folk har sett eller reagerat på. Tillbaka till harmoni och balans, när du är balanserad så kommer du kunna känna andras känslor, och deras tankar, de aktiva tankarna. De som inte förstår det här hör andras negativa eller positiva tankar helt beroende vilken av sina personas de använder. Jag valde att använda min negativa utåt och ha min positiva i huvudet och sen gav jag den en massa positiva tankar. När jag började acceptera att vi har två sidor så blev de en, de blev vänner, harmoni hör mina tankar om jag väljer att lugna ner mig såpass så att jag kan bearbeta dem, men huvudet blir varmt.Du hör inte bara andras, för att planen av existens är varningar, Helvetet, där man är avstängd, Skärselden, planet mellan paradiset och underjorden. Simpelt, Vi lever om och om igen till dess att vi går tillbaka till ursprungspunkten. och allt startar om igen. 

När du öppnar kundalini så kommer du i kontakt med ADAM & EVA avspeglat som röd och blå blod åder, in och ut, Livets träd = Din ryggrad och inom det nerverna, Hjärnan är Kronan, om du sparar information så förlorar du kontakten med solen, som ger dig all information dessutom så förmultnar hjärnan fortare för att den arbetar så hårt med att hålla kunskapen i minnet, . Vilket är roligast att veta allt eller veta en massa själv och dö och vara i något mellanläge i känslorna? Vibrationer, in genom ögonen, och kan sparas i blodet, så att nästa generation kan uppleva minnena, därför ska vi resa och se omkring, så att vi kan skapa minnen åt nästa generation som de kan uppleva.

Jesuiterna behöver pengar så att de kan köpa allt guld, hur tjänar man pengar? Majaindianerna offrade guld till gud, de använde det men såg inte något värde i det, för den är bara fin, och onyttig, den går att använda till en massa roligt dock.

Nu kommer vi till en av de oturliga historie delarna, Judarna och deras obehagliga resa i världen, de har behandlats fel av allt och alla, för att några få av dem vet sanningen, Saturnus dyrkarna = Satanister, Judar, Muslimer och andra religioner och kommunister och myndigheter och civilisationer som använder sig utav Davids stjärna, boxen pentagramet etc, symbolik är intressant. Om man får de här människorna att förstå vad de egentligen tillber för att de har blivit lurade så tror jag personligen att vi alla kan bli vänner, Hitler menade på att arierna var den riktiga rasen, det var svinigt och fel, men han såg solen och han försökte stoppa "eliten" från att öppna upp för Saturn, Seth, Ra är solen och månen. Seth är hans son och Horus hans barn barn, Jesus är horus. Det är jättekonstigt men tänk inte allt för mycket på historia om den inte finner dig intresserad, Hitler tänkte kanske rätt, men han kände fel, han lät hjärnan styra och inte hjärtat, enda sättet att få ett ordentligt slut på allt hat är att börja älska varandra, förlåta varandra och förstå att vi har blivit lurade att fortsätta hata varandra på grunder av en väldigt liten skara folk. Majestic 12 är de 12 stora ätterna, som har styrt världen, vill man den 13:e är Kennedy, som försökte varna folk och förändra, ta bort slaveriet som började för 8000 år sedan på de mörkhyade människorna, varför lever indierna i harmoni med naturen för det mesta och varför har de 200.000 gudar? för att de utomjordingarna ville hjälpa dem att komma i kontakt med naturen igen. Det är Sju utomjordiska raser som det talas om, om och om igen och en av dessa är från nibiru, den röda bevingade planeten. När ditt electromagnetiska fält har en brusten frekvens så kan du inte se dem, men när du börjar få kontroll på den så får du psykos i medicinska ord, och det brukar bli i kombination av att man blir sjukt glad, vilket droger kan ändra, de kan influera, vilket betyder att du kan försättas i en psykos mycket fortare än vad som var tänkt, och många fortsätter att använda droger för att de tror att det ska bli bättre, droger är en brygga för att kunna kommunicera med de här entiteterna, men man ska äta det inte röka och typ bara cannabis och coca plantan, som är ökänd för att öka lungkapaciteten, vad händer med lungorna om du kan ta större andetag? Du kan förse kroppen med mer syre, varför finns ciggaretter? Det finns bara för att förstöra lungorna så att folk ska dö fortare så att sanningen inte kommer ut.

Varför tror du att det börjar bli lagligt med cannabis och olagligt med tobak? För att några börjar märka vad som är sanning, och alla nazister som dyker upp överallt de gör fel, jag har hatat dem och nu vet jag sanningen, nu måste jag få dem att börja förlåta och sluta hata. De står för kärlek och det är viktigt att de kommer tillbaka till de rötterna. Jag har mycket att göra.

Vad är autism spektra? Oförmågan att kontrollera och förstå andras känslor är vad läkarna säger, super empater säger jag, vi blir ofta avstängda och vill inte vara i närheten av folk för att vi känner andras känslor utan att veta det, det blir jobbigt och obehagligt, inte tänkt på att vi är riktigt bra på att bli depprimerade väldigt ofta? Vi kan inte stänga magnetfältet, hjärtsjukdomar är manifesteringar av andras ilska och stress på hjärtat. Det är så mycket mer än det här, det finns inga sjukdomar, vi blev inte skapta för att ha sånt, könssjukdomar, ligger i allas benmärg, det är för att vi inte ska ha orena tankar, när vi har sex med andra utan att det finns känslor så får man det. Hänger ni med? Kroppen känner om det är bara för sex eller om det är hjärtat som styr.
 
Mano depprision, bipolär? Snabb övergång mellan andras känslor inte dina egna, erkänner du dem som dina så blir de de.
 
Ångest? Ditt hjärta är påväg att vakna upp, men datorer och mobilen etc stör dina vibrationer, så att det känns som att det är myror i händer armar, fötter ansikte, man får panik och hjärtryttmen ökar, då ska du lugna dig och andas in genom näsan och ut genom munnen.
 
Diabetes? när man är en plus pol och de man umgås med är minus så känner du av deras känslor, då blir de andra energi slukare, och man måste få i sig energi, räcker med att andas lugnt och ställa sig på gummi så att man inte blir kopplad till jorden.
Du kan känna andras hjärtrytm det är skrämmande när man tror att det är ens egna men man kan inte lugna ner den, ställ dig på gummi, koppla bort dig. 

Negativa tankar? Inte dina, säg till dem att lämna din kropp, med bestämd röst de är inte välkommna att vara på dig, detsamma är det om du känner kalla fläckar, det är energi slukare, de säger du också till att de inte har någon rätt att vara på din kropp. Låter konstigt va? 
 
Förklarar bara allt konstigt i världen.
Varför tror du att det är så hippt med superhjältar? De vill få dig att tro att du har fått superkrafter, när gravitation inte existerar så är det bara electromagnetiska fält och det förklarar varför styrkan är så olika på olika håll, gravitation funkar lika mot allt överallt. Det betyder om du förstår det så kan du levetera, eller få andra att levetera. Hänger ni med? Det finns egentligen ingen begränsning på folk.

2012 så hade vi ett polskifte, alla positiva poler skiftade till negativa och tillbaka, men när man börjar acceptera en massa saker så går det inte hålla oss negativa, vet du vad kul det är att veta vem som är intresserad av en eller inte? För att man känner känslorna och hör deras tankar? Det är awesome.
Det här skiftet händer varje 13k år. Det är kul.
 
Ska vi se, hmm.
 
Demens: Tallkottkörteln börjar blir förkalkad, och det kommer inget syre till minnes delen, som egentligen inte är det, minnet är sparat i blodet,och minnes delen är typ omkodaren som jobbar med projektorn (tallkottkörteln) som visar dig bilder när du blundar.
 
Alzheimers: Fullt Förkalkad Tallkottkörtel. Man lever på de minnen man har samlat på sig, och sen är det att man inte känner igen folk, man börjar bli förblindad.
 
Färgblindhet: Förkalkning av talgkörteln.
 
Blind? sönderbränd/skadad hornhinna/Iris, kan också vara en förkalkning ifrån när barnet ligger i magen.
 
Så hur blir man frisk? C-VITAMIN och LUGN!
Enkelt, det hjälper mot allt, Sluta äta sånt som solen inte skiner på, finns en anledning att det står i bibeln att man inte ska ha blodet kvar i kroppen på köttet när man ska äta det, blodminne är kraftfullt. Skräp DNA?! Ne hela ditt släktträd. ^^ Hur når man det? Djup meditation.
 
Ät inte kött, ät inte rotfrukter, håll dig undan kalkrika produkter och flour, flour är till för att förstöra blodminnet.
Men hur ska det kunna göra det när man inte sväljer det?
MAN HAR DET I MUNNEN, SOM ÄR FULLT AV BLODKÄRL.
Det är vida kännt att det förmultnar skelettet så att man får benskörhet, det är enda anledningen till att de kan få dig att tro att det är nyttigt med kalkrika produkter.
 
Socker håller er borta från det mesta av det, rörsocker är okey, det är över jord. Socker ger hjärnan mer energi, får den att bli överaktiv, blir den överaktiv så förkortas dess livslängd speciellt när man andas fel, för andas du in med näsan och ut genom munnen, läkarna har fått lära sig att du får hjärnhinne inflammation om du andas genom näsan för mycket, du känner själv om hjärnan är varm eller kall, så du märker själv om du behöver andas genom munnen eller inte.
 
Varför tappar folk hår?
För att hjärnan är överaktiv och kyls inte ner.
Varför tappade vi hår så fort? för att vi blev mer aktiva. och sedan lugnade vi ner oss för att utomjordingarna lärde oss om livet, men det är bara vissa "raser" som det här hände med, De blonda etc är barn av Lucifer, jehovas bror, jesus far. Vår ras är dock en väldigt fredlig och harmonisk ras som söker fred och harmoni, men det är inte alla raser som kom till jorden som är trevliga, det är en multidimotionell ras som lever på rädsla. Jag tror att det går att få dem lika fridfulla som alla andra raser, eftersom att de inte syns för ens man får en Psykos/ ett spirituellt uppvaknande/ ens frekvens/vibration höjs, den höjs endast genom lugn, dvs. någon sorts meditations form, men det räcker inte, hittar du inte dig själv så hamnar du i ett mellanläge, du måste nå ljuset, när du får den sanna frekvensen så ser du alla, och då finns inga onda känslor i dig, inga som är dina i varje fall. 
 
 
Vi är för många på jorden, men om man bara skapar liv när härtat säger att det är dags, då blir det inte en massa, det är en fasansfull tid vi har framför oss. Jag har en väldigt gammal blodslinje, en som tydligen är väldigt viktig för massorna, för att jag gråter dagligen för er alla när jag inte når fram, för att ni har slutat förlåta och gråta och känna total glädje.
 
Chi förresten är förmågan att låna energi från det som är runt om och andvända det till fördel för någon annan eller skada. Shi gong, är en form av kontroll, så den borde folk använda. Man måste alltid lära sig den mörka sidan också, shi gong går i slowmotion för dig nu, men när den praktiseras rätt så är det inte i slow motion och när man använder det mot någon så är de andra i slow motion.
 
När man vaknar upp så känner man hur cellerna dör etc. jag känner energin, elektriciteten i hjärnan studsa runt det är så häftigt. Jag måste prata med väldigt mycket folk och jag tackar er för att ni tog er tid att läsa, Namaste.

2012 så startade alla människors val om WW3%Istid%harmoni/Saturnism%slaveri/soldyrkande%evigt liv skulle vara nästa 13000 års cykel om 13000 år så får människan valet igen, just nu lever jag mellan två av de tre. Jag vill öka min frekvens och träffa ljuset. Det är min rätta väg. Vad din är är upp till dig, jag har haft luddiga syner om framtidens krig, men det är inte satt i sten inte än vad jag har förstått det som. I augusti nu så blir spiken slagen.
 
 

ENGLISH: Sorry for the bad translation (google translate).

Hey, I was going to tell you a little.

I believe that the earth is round, but elctromagnetism becomes more universal if the earth is flat, if it is so that it is the large communication network. Never mind. I asked so many questions, all my life, I stood on me and questioned everything, then I went out of my depression and what you see is there to frighten one, while in the total balance, you will see a lot of things, one steps into the light so there's nothing to be afraid of. Can you explain why insects like to fly around me? When I'm happy. All sorts of insects landing on me and crawling on me, why are naturists so happy even? Because they are high? ne, for you can not be around the clock, naturists are happy evenly to the electro magnetic field are in harmony. All science is now trying to prove that God exists, everyone will begin to understand with time. There's nothing to be afraid of. At all. The degradation of people's morals spreads through feelings, waves, vibrations, images, audio, manifestations. Many do not follow but God is the sun, it has always been the sun. light, vibration, sound and images and colors are vibrations, vibrations build up life, vibration is energy, we are energy. Do you want me to break it down more?
 
Time and space do not exist, only a few bikes, 3576 years 13.000 years 56 000 and 175 000 years they go again and again.
 
The first is Nibiru, Planet X, Planet 9, Sila, NASA has recognized that there is a dwarf star that is in our system,
 
The other is the polar shift, all elecromagnetiska field switching pole, it is not dangerous, but if the negativity was the greatest feeling, it is also the one who will destroy the earth. If WW3 does not start, it can not be restarted, Putin knows this and he fights for it not to be a war, while 13 families which you can read up on that existed for many thousands of years, but you can connect families the 13 richest families and back to the 12 Templars / 13. They started 13 Masonic associations, they work together with the Vatican, the prophecy has said that Obama is the last president, he is a Muslim (saturnist) not a Christian (worshipers). That is why all Christians for the past eight years, has been scorned, in the US. and then have it spread around the world,
the church has not been around that long, then just type 900 numbers or anything, it was created to control the masses. As for the Freemasons and their strange rituals, they are Lucifer worshipers, level 25 and above the very last levels is how to prolong life, etc. Between level 1-22 is Christianity and believers, etc., between 22-25, you start to find out more information.
 
Why will the earth go under when the Jesuits get their country back?
 
Mainly, you have only two religions in the world, the Jesuits have and have deceived the masses to Nibiru, You can read about how much Hellstigen. It is dark, why are the Jesuits so interested in the world's gold? Every 3576 years, then the planet by, creatures on the planet needs protection from its dwarf star, so the gold used to build the shield, as in type highlander movie that everyone hates. We have got everything småsanningar in the past 70 years without even understanding it. This with poles, Negative people see on television, think of all that is in the news and are locked in to not even want to listen to what is around, they ask no questions and mock other people.
 
Do you want to know how to extend life? Stop thinking, then you are not using the brain, you do not use the brain, it can not die. Meditation, calm and ability to find balance and silence and stop thinking. There was a man in China who was 256 years old, his response to long life, wolfberry tea and meditation, he survived 11 generations, and 23 of their 24 marriage. Why do you think the Chinese have so much gold? and kills all peaceful and meditative people.
 
I laughed at the Bible, until I admitted vibrations thus the sun as the creator of life and energy. I began to understand that you have to stop eating certain things that do not provide energy from the sun, for it is dead, it can not give life, it is simple, but if you just get energy, you become more active and become more active, you can choose to use the activity to two things meditate (extend life) Give details (shorten life), the sun provides, through its vibrations ability to understand the electromagnetic field, it is a translator for eight serving light and have feet on the ground. I think we can live in harmony with nature and technology but we must understand that if the sun can not take our fear, we will be on a borderland where we can see things, maja Indians did not see things, they lived in the light they got the information they needed and then there was the energy, that's why no one understands why they disappeared, when it comes to the Indians so they chose to live on the border, in harmony with darkness and light, their gods were mortal remains over 65 million years back .
 
Time is relative, the more peaceful the man himself is the slower is your time, and when you run, so you travel faster in there physical life, coma, it's not that one is dead, it is that one is so still that even the energy to travel was it wants to, time and space do not exist, when you understand it so you can travel through time when you believe in the sun and meditating. Then you can travel faster than the speed of light to your Materia density is lower than everything else. it is light. And everybody thinks I'm crazy. We communicate on so many levels as you can not imagine. It is so beautiful. I am so glad that I can at least communicate with people, it was not the early civilizations. so they did not understand.
 
You have 11 glands in the body, glands chakra.chakra points flow, veins, blood !, aura manifestation of color, vibration, color, electro-magnetic field, emotion, color, vibration. It's so fundamentally simple.
 
Vitamin C is svinbra, if your blood flow is quiet. If it is quiet so uses up vitamin C more quickly to the knock out cup, if you move fast as the blood moves quickly and then can not c-vitamins make no use of. If your glands become calcified to get various diseases, such as heart disease, memory loss, dementia, and Alzheimer's, the memory part of the brain gland sits around in his head, if it becomes calcified as oxygen can not be transported there and people are getting sick.
At the same time it is important for the eyes, "the eyes are the way to the soul", the soul is energy, information, researchers talk about that you can store information in the blood, but they do not know how we store information automagically in the blood, it goes to the next generation, all my memories go to my children, etc.
Junk DNA is old memories, from all past lives. We live on forever, until we stop breeding family. The energy can live through the front and back to experience those lives.

We have always been fed with information. Assassins Creed. Haha a game, nope there's a lot of relatives who fight against the Templars. The families are the ones who are the seekers of truth.
It's just a completely different synonym, you do not fight, it is light to dark. Only a new översätting.

Now to return to something that is not as far-fetched, ADHD does not exist, start living by the sun and stop sitting at the computer and the phone, you are out of balance, the field is disturbed for a variety of things, light interfere gland, you are kept awake. Eyes, why do we see everything in pictures with 100ms lag? To light bounces in the eyes? What? Ne they go into the Pineal Gland, the coding of the light and sends it back to the eye and you get a picture on the inside, how do you think that memories are stored?

Heart, sensing, your body is in charge of empathy, empathy is the ability to feel other people's feelings do not understand, stop using your head. When you choose to eat right and get away from everything that interferes with the heart's rhythm from staying quiet then you will be able to feel the feelings of others as they were yours, then your field work with the other. It's horrible to know others but you can do it from many mil away, me and one to whom I spoke yesterday knew each other's emotions and started crying, it was so damned nice to have confidence in a completely strange person and just talk about everything and nothing.

The heart rate is 432 Hz and disturbed by the increasingly higher, creates stress. Take a lake, there is no wind, it is in harmony, then there will be rain, it looks beautiful out, both to see and to transform mathematics. If instead you start throwing stones, then there will be chaos and violent. All frequencies around us are transcoded to 441/480 Hz which interferes with some of the glands.
 
When you feel anger consider whether it is your anger when you are arguing with someone, because if you choose to accept the anger, it becomes yours, and it becomes your so there will be chaos and violent.
For we have the field around us that are created from the heart.
There is so much in this world, understand what the story is beautiful mathematicians tried to figure out a lot of different formulas, and they refused to accept the end, the end was eternity. If you believe in the sun, let all who hurt you, forgive them with the heart and thank the sun to give so much amazing life, and you will see that he is shining upon you. Humans have two votes, your negative and positive side, if you start to take it easy and listen to hear them, you devil and angel on his shoulders, jin jang%, conscience. If unwinding to hear them, and you become friends with them and you will be in balance. Will you be in balance and you will be happier and get a lot of strange properties, if you stop eating dead. The properties are not magic or evolution, we've had it for a long time when we were created, via genetic manipulation, this brings together all the strange things people have seen or responded to. Back to the harmony and balance, when you are balanced, you will be able to feel other people's emotions, and their thoughts, the mind active. Those who do not understand this among others negative or positive thoughts entirely dependent on which of his personas they use. I chose to use my negative outwards and have my positive in the head and then I gave it a lot of positive thoughts. When I began to accept that we have two sides so they became, they became friends, harmony hear my thoughts if I choose to calm me down whim so that I can process them, but the head is varmt.Du hear not only others, to planes of existence are warnings, Hell, where it is turned off, Purgatory, the plane between paradise and the underworld. Simple, we live over and over again until we go back to the original point. and everything starts over again.

When you open the kundalini as you come into contact with ADAM & EVA reflected as red and blue vein, in and out, The Tree of Life = Your spine and in the nerves, the brain is the crown, if you save the information so you lose contact with the sun, which gives you all the information in addition to the brain decays faster because it works so hard to keep the knowledge in memory. What is the most fun to know everything or know a lot of himself and die and be in an intermediate position in the feelings?

Av Slisk Lindqvist - 12 juli 2016 11:22

Det här kanske låter väldigt avancerat, men det är så enkelt och det är fundamentalt.


 Här är ett citat från en konversation med min polare.

All information som jag har i huvudet tar bort en massa sjukdomar för att de förklarar sjukdomarna. hur de blir till och hur de går ihop i kroppen. Den logiska sidan ser inte det här direkt, men när den får lära sig det så blir det jätte enkelt.

Jag är räss så vimsig i de här videorna, för ätt jag var under tanken att tid existerar och att jag inte har tid. men tid är relativt.

stå still och se dig omkring, du reser hela tiden i tiden. den är relativ, flyktig. ju mindre energi du använder desto äldre blir du om du andas rätt och ju mindre du använder hjärnan, hjärnan är det första som dör. Jag kan förklara alla sjukdomar på ett logiskt och rationellt sätt. jag kan beskriva dem i matematik, fysik och biologi, men det är helt och hållet upp till var och en att tro på vad de vill tro på.

Läran om vibration är grunden, om alla lär sig den så behöver de inte så mpcket mer för att hitta balans. ju saktare en vibration går desto mer harmonisk ser den ut att vara, likt vågorna på vattnet. Andas in genom näsan och ut genom munnen för att kyla ner hjärnan. När du gör det så blir inte hjärnan överarbetad. blir den inte överarbetad så lever man längre, hjärtat slutar inte ge upp, aldrig.


Tänk dig jorden som ett ägg, och i mitten har du kärnan som rör sig, den kärnan går runt runt runt, den friktionen skapar värme, och elektricitet, den elektriciteten blir ett fält av magnetism, vårat magnet fält. logiskt. hjärtat slår och desto lugnare du är desto närmare hjärtat kommer du, hjärtat skapar också ett electromagnetiskt fält, ett fält av positiva eller negativa känslor, vi kommunicerar via det här fältet, andras känslor avspeglas i de runt en. och de som är deprimerade är super empater, de vet dock inte om fältet och då tar de bara åt sig en massa negativa känslor från andra.


Citat från mig till en kompis.   
"Väldigt intressant. Jag har en förklaring på 8 timmar som du har fått höra en del av. Jag hör inte röster längre. Först kastade jag ut alla negativa tankar/entiteter/andar folk får välja sin förklaring själva, jag väljer den som är mer åt det vetenskapliga. att hitta balans, det gjorde jag till slut. Mina två sista röster som alla har inom sig det är en positiv och negativ och om man inte accepterar att man har både mörker och ljus inom sig så kommer man inte att vara i balans, man kommer fortsätta bråka med sitt inre. När du accepterar dem båda som en del av dig, jesus/lucifer - jin/jang etc så kommer du inte att finna balans, Vill du däremot förkasta en utav sidorna så kommer ditt hjärta vara bundet till det beslutet, om du föredrar en av dina sidor så kommer du automagiskt att vara i obalans och förkasta vissa känslor, som är respektives motpol. mörkret är att leva i total känslolös miljö, (lucifer/mörker/jang) (Vilket man får utav avhumaniseringen via dåliga nyheter och groteska spel) att följa hjärtat är att leva i total ovisshet av kunskap, kommunicera via tankar/känslor/förmågan att se andras känslor.

Med de electromagnetiska fälten som vi har så samtalar vi hela tiden med varandra genom att känna varandras känslor, och planeten har också ett electromagnetiskt fält, som vi kommunicerar med, mitt hjärta är konstant tungt för att det är så mycket förvirring etc i världen. solen är en översättare för alla som har kontakt med jorden, skor har en isolator (gummi) vilket stoppar dig från att kommunicera på den nivån, jag har alltid varit en empat jag är mottaglig mot andras känslor.

Så man har praktiskt taget tre val att ta. Om man vill välja mörkret/balans/ljuset

Jag valde ljuset men jag försöker med balans, du lever i balans, det var därför jag k
ände dina negativa känslor. Jag börjar vänja mig nu. Många blir helt instängda i sina datorer eller telefoner.

Det är så fundamentalt lätt. När man förstår att gud är översättaren solen, så lever man i total positivitet.

Det var därför du och jag var så olika nu, för jag är plus du är mitt emellan och plus är känsligare än den negativa sidan. "

 


 
Det här är från en skype convo..


Av Slisk Lindqvist - 8 juli 2016 21:37

NYHET! OM du blir glad så får du schizofreni! Varning!

Hela människosläktet är uppbyggt på sjuka människor, en person ser en skugga, läkarnas svar: -psykos, flera i samma rum ser samma sak, -masspsykos, flera stycken sitter på Skype och ser samma sak, -masspsykos. Alla kreativa glada människorna i världen sjuka, för de har schizofreni, eller hör röster eller ser saker, de måste vara sjuka. Jag slutade vara rädd. Finns inget att vara rädd för, om du slutar vara rädd så ser du saker, om du är rädd för något överhuvudtaget så håller du dig inom greppet av någon annan. Det låter riktigt skumt jag vet, jag trodde att jag var riktigt sjuk när jag satt på skype och såg en skugga bakom mig, jag trodde att nu är det psyk nästa för nu har jag brutit samman, nä, de andra såg den också, en i Australien och en i USA. Jag har arbetat med  mina rädslor mestadelen av mitt liv, när de försvann så blev jag fruktansvärt mycket gladare, men gladast var jag när jag bara förlät utan ilska de som gjort mig illa, jag tänkte att om jag inte kan träffa personen utan att vara rädd, då har jag inte förlåtit den, så jag träffade min far, som sett och hört saker hela sitt liv, trott att han har varit sjuk för att läkarna har lärt sig det, men nu ska jag för er berätta vad man med list och kunskap kan få veta. ;P 
 
Sedan urminnes tider så har människan haft en annorlunda syn på livet, man var mer i kontakt med naturen, och det var fröjd och trevnad, det var som rena paradiset.* De senaste 200 åren så har vi gått ifrån det spirituella nästan helt och hållet, du kanske tycker att jag är konstig, men tänk nu, när man var mer i kontakt med sig själv och naturen, så var allt mycket bättre, mycket av det som är skrivna ord är väldigt missuppfattat, jag tänker nu helt och hållet ge dig en bild av en skrift som du bara tror är en saga, det är en väldigt dåligt skriven bok som behöver en bra översättare. men först måste jag ta det här. 
 
När Einstein fick frågan, "-Hur känns det att vara världens smartaste man?" så fick reportern svaret "Vet inte, fråga Tesla." Han erkände Nikola Tesla att vara smartare än honom, men Tesla är inte speciellt omtalad,  vi får inte lära oss om honom alls i skolan även om han var "fadern" till väldigt många av de uppfinningar vi har i dag och likström etc. Istället får vi lära oss om andra kvacksalvare som stal sina idéer från andra etc. Visste du att Tesla skapade glödlampan och ett halvår innan röntgenstrålning hittades så hade han redan skrivit om våglängden i sina anteckningar. Han pratade om att ljuset var viktigt, allt hade med ljuset att göra. Han skapade också andra saker som jordbävningsmaskinen, och "the deathray" och ljud väggen som amerikanska armen använder idag för att kontrollera upplopp istället för vatten, han skrev även om andra intressanta våglängder som microvågor, infravågor etc.  Han var också påväg att skapa harmoni med naturen och ge ut trådlös el, något som tidigare också funnits. Tar inte det nu. Det är tillräckligt med saker att gå igenom här. 
 
Det som kunde skapa harmoni etc. det var inte intressant, för att man kunde inte tjäna pengar på det och Tesla som jag avgudat, var en extremt empatisk person och förstod att om det här utfördes så skulle han göra väldigt många väldigt ledsna och arga, för att han skulle göra dem arbetslösa. Han hade också en annan teori, om att hela vår värld har ett elektromagnetiskt fält och inte gravitation, gravitation kan knappast beskrivas som rätt. Ett elektromagnetiskt fält skulle dock förklara en hel del mer. Detsamma gäller människan, hjärtat är viktigare än du tror, hjärtat har olika frekvenser, när den är låg som den blir av en hög rytm så blir man lättare sjuk, man blir lättare deprimerad och när man förstår det, så börjar det även komma andra roliga saker till ens kännedom, som att hjärtat skapar ett elektromagnetiskt fält, detta fält, har förmågan att kommunicera med andras fält och jordens,  aura fotografering... snarare så att man fotograferar elektromagnetiska fält, men de skiftar faktiskt färg efter hur du mår fältet interagerar även med andras fält som jag sa, har du tänkt vad fort saker och ting bara brusar upp, och man bara blir ovänner utan att veta varför? Fälten känner av den andras känslor, de avspeglas och hoppar mellan personerna, det är därför vissa känslor blir otroligt starka när folk är nära varandra och är intresserade av varandra. Jag kallar de människor som är riktigt riktigt känsliga för det här för empater. Att förlåta alla runt dig och inte äta kött och meditera är vägen till att komma närmare den verklighet som kvantfysiken talar om, det kanske låter väldigt konstigt men det är väldigt sant. Jag känner andras känslor, gjort det hela livet, trott att det är mina egna, varit jätteledsen. Extrema tankar och känslor kan bli överväldigande. Folk säger att jag är sjuk nu, hade de känt detsamma som jag gör så hade det inte varit så mycket hat på jorden. Helheten av det som händer kan kännas riktigt skrämmande och jobbigt. 

Vad händer runt om i världen nu?
Det rustas först och främst upp för krig, något som inte många vet om, men det är planerat sedan länge, och det är mycket som händer i bakgrunden som många missar, många är arga och ledsna väldigt ledsna, väldigt arga. 

Jorden är en levande organism, det är en av de vackraste och mest enastående sakerna som du kan tänka dig runtom i universum. men tänk om det här elektromagnetiska fältet också samverkade med det stora fältet, så är det nu, allt hat och vrede och sorg och alla känslor som du kan tänka dig, det känner det stora fältet utav. Har du inte tänkt på hur mycket vackrare en blomma är när du bryr dig om den? Den kommunicerar med ditt fält. 

Nu tänkte jag återgå till sagoboken och varför så många hatar den utan anledning och varför kristna kommer att lynschas i USA och världen över, och även de har fått det helt och hållet fel. Speciellt eftersom att den var tolkad utifrån det språk som existerade då. Till och från i människans historia så har vi haft folk som det skrivits om som har gjort alla möjliga konstiga saker, men jag tänker inte ta det nu. det är inte relevant just nu. det som är relevant är att det är dags att börja lyssna på sig själv, ärligt! Lyssna på dig själv. Du har två sidor av dig, den positiva och den negativa, när du inte lär dig om det här så fortsätter du leva i en värld där du får lära dig om hur ont ditt alterego är eller hur bra det är. man försummar sitt andra jag på något sätt. 
Vad var ändrat i bibeln enligt en stor skala folk? Vi kan börja med Noa. Han fanns, precis som många av figurerna i boken, det är bara jävligt dåligt skrivet så att alla tror att det bara är sagor. Vi kan börja med att Noa var lärd i den gamla stilen, att tillbe moder jord och sköta om den. synda floden! jah! ha ha ha. Well. Se det såhär. Det var död och förödelse överallt krig och hat och all den ilska den manifisterades i det elektromagnetiska fältet, när någon är arg och man känner deras känslor, då gör det ont, det kan jag lova, du kan inte tänka dig hur det känns att känna hur ens hjärta känns när man känner någon annans sorg, det känns som att hjärtat håller på att slitas itu när när man känner någons sorg och de vill inte släppa på det för att de vill inte erkänna för sig själv att de har gjort fel. och att deras val i livet har avspeglats på andra. Min bror tog livet av sig för att han började höra och se saker och utan guidning så tror man att man är sjuk, den sorgen den stängde jag inne, i fem år. Jag var djupt deprimerad i 7 år utan att veta det. jag trodde det var normalt att höra sin egen röst säga till en att man är värdelös och jag borde dö, när jag helt plötsligt vaknade efter 7 år så började jag känna saker igen som jag inte hade gjort på många år, jag var så glad och mina minnen kom tillbaka och jag grät i flera dagar för att allt det jag gått igenom kom tillbaka efter så lång tid. Det är så mycket att gå igenom så otroligt mycket. Tillbaka till jorden, vad hände för 8000 år sedan när Noa fick beskedet om att bygga en båt? Jorden som vi lever på lever! Fatta det, få in det i huvudet. Få också in i huvudet att allt det hat som är i världen inte är ditt eget, det är avspeglingar på vad andra känner. Solen är vår gud, det är också en levande entitet. Se det rätt istället för konstigt. Gud = skaparen av liv = ljus... Är viktigt väldigt viktigt. Att sätta sig och titta på den och bara njuta är inte fel, känna lugnet, bara sluta tänka på en massa dumma saker som andra tryckt i huvudet på dig. 
De här 10 budorden också, riktlinjerna för hur vi undviker en ny syndaflod eller något annat roligt. Moder jord, kommer att köra över oss inom väldigt kort framtid om vi inte börjar lära oss att ta hand om varandra. 

Vad är en Psykos? 
Det är ett uppvaknande, ett snabbt uppvaknande, som har behandlats som en sjukdom, varför ser man saker när man är riktigt riktigt glad? För att man får en psykos.... Ööhm what? Well det är såhär att det inte är en psykos, när du blir superglad så hamnar du på en så hög frekvens att allt det onda inte kan ta på dig och kan de inte ta på dig då försöker de skrämma dig, känner du då till dem innan, då blir du inte rädd, blir du rädd så tar skuggorna över, de negativa entiteterna. Schitzofreni är att på heltid se saker och hela världen som den igentligen är, men eftersom att den behandlas som en sjukdom så får man mediciner, medicinerna hjälper inte helt. inte alla i varje fall. fundera på det här.    MEDICATION / MEDITATION hmm. Kan det vara så simpelt att du bara behöver meditera dig frisk? JA. Dessutom så är placeboeffekten starkare än du någonsin skulle ana. Vi alla har förmågan att bestämma själva, hjärnan är ett väldigt kraftfullt verktyg, men hjärtat är din helhet och hjärna.

Jag kan inte uttrycka mig för hur mycket hat det är runt om i världen. Ni anar inte. 


Nu Vill jag berätta om en massa sjukdomar. Vi har massor av sjukdomar. Psykos = abrupt uppvaknande Schitzofreni = fullt spirituellt uppvaknande inte funderat på varför så många runt dig har de här upplevelserna? Har människan verkligen ett så dåligt psyke? Nä tror inte det.  Vad triggar en "psykos" ? Ät inte GMO eller KÖTT eller kokta grönsaker och inte morötter! Jag skojar inte, dna minnet från döda ting sänker din frekvens. Hmm. Demens och Alzheimers, blinda, ingen fattar hur de här riktigt funkar. Du har en körtel i hjärnan, runt den så har du minnes centrat, den här körteln har direktkontakt till ögonen, den översätter ljus och projekterar det tillbaka till ögonen, den här körteln förflyttas det otroliga mängder med blod igenom, om den blir förkaldad(alltså att det lägger sig en hinna av kalk på insidan av körteln också kallad talgkörteln tror jag om jag inte missminner mig och även tredje ögat. wooooow.... over excited, jag tar med senare. )  Blir den här körteln förkalkad så har du fullt med fina följd sjukdomar, som demens, stroke, hjärnblödning, alzheimers, blodpropp etc.det är bara en del, hjärtat är extremt viktigt, du anar inte. hjärtat fungerar på så många fler nivåer än du någonsin skulle tro. och många väljer att lära sig det här och försöka tjäna pengar på det som nå jävla hälsokost. för min del så tycker jag att de här människorna är själviska och äckliga. Har du hört talas om ett brustet hjärta någongång? Jag trodde att jag skulle dö av det när min livs kärlek gjorde slut, det är mycket mer till det här än man tror, hjärtsjukdomar är manifestationer av ens instängda sorg och allt som gjort en så ont.
Varför ska man be till Jesus? Jag förstod inte vitsen med att ge någon annan ens synder. Det gör man inte, han fanns och han dog för mångas synder eller det var så det utgavs, älskar honom, för han hjälper mig släppa min sorg. Han hjälpte mig att förlåta min far, men det blev så när jag började se helheten av det som pågått i bakgrunden. Jag kommer skriva mer om det här, det finns mycket att gå igenom. 

Om jag får min morfar att bli normal igen och minnas saker och inte bete sig konstigt då bevisar jag att det här är sant, då bevisar jag mer än ni någonsin skulle kunna tro, jag har dock väldigt mycket jag måste göra, det är inte billigt att vara vegan, det är dyrare än att äta kött, men jag har klarat mig fint. 
 
Försök förlåta alla runt dig som gjort dig ont, släpp det bara, den känslan behöver inte tynga ditt hjärta längre, dessutom så gör det inte saken bättre för hjärtat heller, det är där sorg och allt som gör ont hamnar. Vi försöker förstå så mycket här i livet, det finns simplare saker i livet än en massa komplicerade saker, vi kan fortfarande läro oss det, det är inget fel, men vi måste förstå att den spirituella världen den är verklig och den går hand i hand med det vi kan se och ta på. 

Just ja köp min bok som jag antagligen inte kommer skriva, folk verkar inte vilja ta folk på allvar när de behöver köpa något. 
Älskar er alla, försök att inte ta illa upp. Det finns mycket mer än det här lilla att lära. Det är jätte intressant. 
 
Frågor? Kommentera gärna, jag ska försöka ge ett vettigt svar. Jag är minst lika klar i huvudet som jag alltid har varit eller klarare till och med, vilket är fantastiskt kul och glad och folk tror att jag är sjuk. NICEEE. I have not lost hope in mankind.
Av Slisk Lindqvist - 14 april 2016 14:26

Jag orkar fan inte, så fort jag ser någon le så blir jag tårögd, jag vill sova hela tiden, alla ljud låter som en jetmotor i närheten av huvudet, jag känner för att slå alla runtomkring mig, men jag har ingen ork. Jag orkar knappt ta mig ur soffan, hade datorn varit i ett annat rum så hade jag antagligen inte orkat gå till den, så därför har jag vägrat gå till sovrummet senaste halvåret. Ingen pratar med mig, och jag pratar inte med någon. Jag vill bara få ett abrupt slut på allt. Funderar på att dekorera om här också. Västkusten, fiskar liknande, mycket rep och sånna där fina glaskulor, vart fasen får man tag på sånna nu för tiden? Går det ens att få tag på? "/

Jag har i varje fall sökt uppmärksamhet hos alla mina vänner, och inget svar. "/


Det största bakslaget var väl att 30 årsdagen blev ensam. Jo jag hade de jag bor med här. Jag känner bara för att resa någonstans där folk inte kan följa efter, inte teknik heller.


Av Slisk Lindqvist - 5 april 2016 19:33Ja! Jag blir irriterad för att folk som kommer hit gör en massa saker som är självklara misstag här i Sverige, men jag vill inte bli rasist för det, eller främmlingsfientlig. För varje jävla dag som går så blir jag bara mer och mer irriterad på folk i min omgivning som tycker att det är helt okey att snacka skit om folk och tycka illa om dem utan att ens försöka förstå vad stor KULTURKROCK det är. Det är ju självklart att man inte stjäl saker eller mördar folk eller våldtar, HÄR ja, för oss som har växt upp med Sverige moralen eller Europa moralen. Eller alla 'rika' länders lagar, som är olika vart man än åker. 


     

FRÅN BILDEN:


"Vart stod det att det var somalier och vart stod det dra alla människor över en och samma kam för att ett fåtal människor är idioter. Sen kanske man inte ska jämföra folk som kommer från länder nästintill ardrig haft ett fungerande lagsystem som hamnar i ett land som fortfarande inte har ett fungerande lagsystem, men har byggt upp ett förtroende om att ALLA människor tänker lika. Kanske ska börja tänka på vilka förutsättningar de som kommer hit har levt med, indoktrinering med religioner som säger att det är ok att uppföra sig på ett visst sätt mot icketroende, eller helt enkelt från mansdominerade länder där kanske en utav 1 miljon våldtäktsmän blir dömda för att pappan till flickan inte tyckte att det var okey och fick nog. Vi kommer inte kunna förstå hur deras liv har varit och det första DU satte dig och gjorde var ju definitift att läsa lagboken när du reste utomlands förra gången va? För det är sånt man gör när man kommer till ett nytt land, Känns ungefär som att alla människor tror att allt fungerar i andra länder precis som det gör här. Inskränkt ohumant och egoistiskt tänkande.

Lär dem vad som är rätt och fel istället för att straffa folk som inte vet skillnaden.

Ja, det är omoralisk och fel det mesta de här människorna gör i våra ögon, men vi har också en helt annan kultur och en helt annan syn på hur man ska bete sig, men vi har haft fördelen att faktiskt ha tränat på det här hela våra liv och ändå så har vi folk som gör fel."

 

Fick länk till fria tider och svaret att det är ett fritt land i korthet.

 

  Ja det är det, men det är också jävligt många som inte tänker efter, det innefattar även politiker, för vi skulle behöva genomföra flera förändringar, låter det hårt med att fråga ut folk hur de skulle agera i olika situationer eller att sätta dem i en sorts lärokarantän, ja för det gör det, och samtidigt inte. För jag har väldigt delade meningar angående massinvandringen, det är inte deras fel att Sverige funkar totalt tvärtemot. Det är vårat fel att de bara fick kliva in utan att veta hur det kommer sig att det är så annorlunda här. Politikerna pratar om en jäkla massa, men de kunde inte ens ta hand om de som redan fanns i landet innan de tog in fler.

Jag har blivit jäkligt dålig på att läsa på de nyaste politiker debattersa och allt det andra som jag är intresserad utav, men jag känner fortfarande inte lustarna falla över mig om att börja läsa högerextremt material.

Presentation


The rantings of a crazy man! ;D Well, if you want to read, go right ahead, some of it is in Swedish with a BAD google translation (because lazy) some of it was only written in Swedish and the later material should all be in English (when I'm not to lazy).

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  - querzion - the way of nevyn  med Blogkeen
Följ  - querzion - the way of nevyn  med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se